Stichting TOWN

Adres: Garderenseweg 259, 3852 NH Ermelo

Telefoonnummer: +31 (0)577 407600

Website: www.transformourworld.nl

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN: NL15 INGB 0008 1189 41, tnv. Stichting Transform Our World Nederland.

RSIN: 858059940

KvK nr.: 69904065

Oprichtingsdatum: 24 oktober 2017

Statutaire zetel: Ermelo

Doelstellingen:

De stichting heeft als doel: het structureel verbeteren van de geestelijke, fysieke en materiële leefomstandigheden van individuen en gemeenschappen met een problematische situatie en het verlenen van hulp bij het maken van positieve keuzes tot verbetering van hun eigen situatie en die van anderen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarbij richt zij zich op individuen en gemeenschappen in binnen- en buitenland, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond of geaardheid. Daarnaast richt de stichting zich op het ondersteunen en opvangen van wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen.

Samengevat:

  1. Het brengen van shalom, rechtvaardigheid en vreugde door middel van rechtvaardigheidsprojecten die slavernij, armoede, corruptie uitbannen.
  2. Het ontwikkelen en opzetten van scholings-, trainings- en werkgelegenheidsprojecten voor kansarme kinderen en volwassenen;
  3. Het opzetten van lokale gezondheidsprojecten ter bevordering van de noodzakelijke medische en verpleegkundige zorg;
  4. Het opzetten, stimuleren en bieden van huisvestingsmogelijkheden voor weeskinderen, aidspatiënten en volwassenen;
  5. Het helpen voorzien in levensonderhoud en het bevorderen van het geestelijk welzijn van kansarme kinderen en volwassenen;
  6. Opvang van wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen;

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Middelen tot het bereiken van het doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen, doch in het bijzonder door de volgende zaken:

Bestuurders:
De heer Siebe Slagter, voorzitter

De heer Moses Alagbe, secretaris

De heer Arnold van Binsbergen, penningmeester

Beloningsbeleid:

Bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisreglement worden gemaakt met als richtlijn cao Sociaal Werk.

Beleidsplan:

Het beleid voor 2018 en verder is:

-          Verdere ontwikkeling van (digitale) lesstof;

-          Aanbieden scholing in achterstandswijken van grote steden;

-          Organiseren conferenties om leidinggevenden uit bepaalde branches aan elkaar te verbinden;

-          Samenwerken met lokale overheid in plaatselijke projecten op het gebied van armoede bestrijding, werkgelegenheidsprojecten, medische zorg;

-          Adviseren lokale en landelijke overheden.

Concrete projecten:

  1. Voor Amsterdam ZO zijn in het verleden scholingsactiviteiten ontplooit voor 75 volwassenen om hun leefomstandigheden te verbeteren op het gebied van gezin, opvoeding, werk en leefomgeving. Deze training zal vaker verzorgd worden in Amsterdam en andere steden met achterstandsproblematiek.
  2. Ondersteuning van projecten die zich inzetten voor het ondersteunen van prostituees die uitstappen en geholpen worden een nieuw bestaan op te bouwen.

Financiële verantwoording:

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur dit besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.